fbpx

Wat is GDPR? Uitgebreide uitleg en betekenis voor websites.

20/07/2023

GDPR, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een Europese wet die van kracht is sinds mei 2018. Het is ontworpen om de bescherming van persoonlijke gegevens van burgers in de Europese Unie te waarborgen en om bedrijven te verplichten transparanter te zijn over hoe zij deze gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Voor websites betekent dit dat zij moeten voldoen aan bepaalde vereisten om de privacy van hun bezoekers te waarborgen. Dit geldt niet alleen voor Europese websites, maar ook voor websites die gericht zijn op Europese bezoekers.

In dit artikel zullen we de oorsprong, achtergrond en belangrijke principes van GDPR bespreken, evenals de vereisten voor websites, de gevolgen voor bedrijven en de rechten van betrokkenen onder deze wet. We zullen ook enkele veelgestelde vragen over GDPR beantwoorden om u te helpen beter te begrijpen wat dit voor uw website en bedrijf betekent.

De oorsprong en achtergrond van GDPR

De GDPR, beter bekend als de General Data Protection Regulation, is een Europese verordening die in mei 2018 van kracht werd. Deze verordening vervangt de oude databeschermingsrichtlijn uit 1995 en is bedoeld om de privacyrechten van Europese burgers beter te beschermen.

De GDPR is ontwikkeld omdat het internet en de digitale wereld in de afgelopen jaren enorm zijn gegroeid. Mensen delen tegenwoordig meer persoonsgegevens online dan ooit tevoren en het werd duidelijk dat de bestaande regelgeving niet langer toereikend was. De GDPR bevat een aantal belangrijke wijzigingen die bedrijven en organisaties verplichten om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gegevens die ze verzamelen en verwerken.

De verordening is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan of doorgeven van EU-burgers. Hierdoor moeten bedrijven en organisaties hun datapraktijken herzien en hun beleid aanpassen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Belangrijke wijzigingen in GDPR:
Uitgebreidere definitie van persoonsgegevens: de GDPR definieert persoonsgegevens breder dan de oude databeschermingsrichtlijn en omvat nu ook IP-adressen, locatiegegevens en andere online identificatoren. GDPR
Versterking van de toestemmingsvereisten: bedrijven moeten toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens en deze toestemming moet vrijwillig gegeven, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn.
Versterking van de rechten van betrokkenen: dit omvat het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
Strengere handhaving: de GDPR voorziet in zware boetes voor bedrijven en organisaties die de wet overtreden, tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet of 20 miljoen euro, afhankelijk van welke van de twee hoger is.

De GDPR is een belangrijke stap voorwaarts voor de privacyrechten van Europese burgers. Hoewel het in het begin misschien wat ingewikkeld lijkt om te begrijpen wat de verordening inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn, is het belangrijk om te onthouden dat de GDPR bedoeld is om bedrijven en organisaties te dwingen verantwoorder en transparanter om te gaan met persoonsgegevens.

Belangrijke principes van GDPR

De GDPR is gebaseerd op een aantal belangrijke principes die de bescherming van persoonsgegevens garanderen. Deze principes zijn van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Transparantie en informatie

Bedrijven en organisaties moeten transparant zijn over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Ze moeten duidelijke informatie verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens, zoals welke gegevens worden verzameld, waarom ze worden verzameld en hoe lang ze worden bewaard.

Doelbeperking

Bedrijven mogen persoonsgegevens alleen verzamelen voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Ze mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder de toestemming van de betrokkenen.

Gegevensminimalisatie

Bedrijven en organisaties moeten de persoonsgegevens die ze verwerken beperken tot wat noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Ze moeten ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en actueel worden gehouden.

Juistheid

Bedrijven en organisaties moeten ervoor zorgen dat persoonsgegevens juist zijn en actueel worden gehouden. Ze moeten alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of gewist.

Bewaarbeperking

Bedrijven en organisaties mogen persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ze moeten ervoor zorgen dat de gegevens veilig worden bewaard en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en verwerking.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Bedrijven en organisaties moeten persoonsgegevens verwerken op een manier die de privacy van betrokkenen beschermt. Ze moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

Door deze principes te volgen, kunnen bedrijven en organisaties voldoen aan de GDPR-vereisten en ervoor zorgen dat persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier worden verwerkt.

Belangrijke principes van GDPR

Vereisten van GDPR voor websites

De GDPR heeft verschillende vereisten vastgesteld waaraan websites moeten voldoen om te voldoen aan de nieuwe privacyregels. Hieronder staan enkele van de belangrijkste vereisten:

Privacyverklaring

Elke website moet een duidelijke en begrijpelijke privacyverklaring hebben waarin wordt uitgelegd hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Het moet in begrijpelijke taal geschreven zijn en mag geen vage of dubbelzinnige formuleringen bevatten. Bovendien moet de privacyverklaring gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf elke pagina van de website.

Toestemming voor gegevensverwerking

Websites moeten expliciete toestemming verkrijgen van de gebruiker voordat persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. De toestemming moet vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn. Dit betekent dat gebruikers moeten weten wat er met hun gegevens gebeurt voordat ze instemmen met de verwerking ervan. Bovendien moeten gebruikers de mogelijkheid hebben om hun toestemming op elk moment in te trekken.

Recht op toegang en correctie

Gebruikers moeten het recht hebben om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens die door de website worden bewaard, en om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Websites moeten de gebruiker ook informeren over hoe lang de persoonlijke gegevens worden bewaard en met wie deze worden gedeeld.

Gegevensbescherming en beveiliging

Websites moeten beveiligingsmaatregelen implementeren om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Dit kan onder meer het gebruik van versleuteling, sterke wachtwoorden, regelmatige back-ups en beperkte toegang tot gegevens omvatten.

Naast bovenstaande vereisten is het belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de regels rondom de verwerking van speciale categorieën van persoonlijke gegevens, zoals gezondheidsinformatie of etnische afkomst, en dat zij een datalekprocedure opstellen voor het geval er persoonlijke gegevens worden gelekt.

Privacy en beveiliging

“Het GDPR-framework legt de verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming bij bedrijven en organisaties, en moedigt het aan om de privacy van klanten en klanten op de eerste plaats te stellen.”
– Hielke Hijmans, advocaat bij Kennedy Van der Laan

Gevolgen van GDPR voor bedrijven

De GDPR brengt belangrijke gevolgen met zich mee voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste gevolgen:

Toestemming van betrokkenen

Bedrijven moeten de toestemming van betrokkenen voor het verwerken van hun persoonsgegevens op een duidelijke en begrijpelijke manier verkrijgen. Dit betekent dat bedrijven geen lange en ingewikkelde voorwaarden mogen gebruiken die niet te begrijpen zijn voor de betrokkenen.

Datalekken

Bedrijven moeten adequate maatregelen nemen om datalekken te voorkomen en in geval van een datalek de betrokkenen en de toezichthouder binnen 72 uur op de hoogte stellen. Bedrijven moeten ook een register bijhouden van alle datalekken.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben onder de GDPR verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Zo hebben zij het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wissen en over te dragen naar een andere organisatie. Bedrijven moeten in staat zijn om deze rechten uit te oefenen en betrokkenen hierover informeren.

Privacy by design en privacy by default

Bedrijven moeten bij het ontwerpen van hun producten en diensten privacy overwegingen meenemen. Dit betekent dat privacy bij voorkeur vanaf het begin van het ontwikkelproces moet worden ingebouwd (privacy by design). Daarnaast moeten bedrijven privacy-instellingen standaard op een hoog niveau instellen (privacy by default).

Boetes

Bedrijven die niet voldoen aan de GDPR kunnen boetes opgelegd krijgen tot 4% van hun wereldwijde jaaromzet of € 20 miljoen, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Dit kan dus grote financiële gevolgen hebben voor bedrijven die de regels niet naleven.

Bedrijven moeten dus goed op de hoogte zijn van de GDPR en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de vereisten van de verordening. Dit kan onder meer door het uitvoeren van een privacy-audit en het opstellen van een dataregister.

GDPR

Rechten van betrokkenen onder GDPR

Onder GDPR hebben betrokkenen meerdere rechten die zij kunnen uitoefenen om de bescherming van hun persoonsgegevens te waarborgen. Hieronder staan de belangrijkste rechten opgesomd:

  • Recht op informatie: Het recht om te weten welke persoonsgegevens er van jou worden verwerkt en met welk doel.
  • Recht op inzage: Het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van jou zijn opgeslagen.
  • Recht op rectificatie: Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.
  • Recht op vergetelheid: Het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op beperking van verwerking: Het recht om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten.
  • Recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kunnen betrokkenen contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke. Deze moet binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene en de gevraagde actie ondernemen, tenzij er geldige redenen zijn om dit niet te doen.

Indien een betrokkene van mening is dat zijn of haar rechten niet worden gerespecteerd, kan hij of zij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.

rechten van betrokkenen onder GDPR

Veelgestelde vragen over GDPR

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over GDPR en antwoorden daarop.

Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Het is een Europese wetgeving die de privacy van persoonlijke gegevens van Europese burgers beschermt. Het beïnvloedt hoe bedrijven persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

Voor wie is GDPR van toepassing?

GDPR is van toepassing op alle bedrijven die persoonlijke gegevens van Europese burgers verzamelen, verwerken en/of opslaan, ongeacht of het bedrijf zich binnen of buiten Europa bevindt.

Wat zijn de gevolgen van het niet voldoen aan GDPR?

Als een bedrijf niet voldoet aan de GDPR-vereisten, kan het worden beboet tot 4% van de totale wereldwijde omzet of een boete van 20 miljoen euro, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Daarnaast kan het leiden tot reputatieschade en verlies van klanten.

Wat zijn de belangrijkste principes van GDPR?

De belangrijkste principes van GDPR zijn transparantie, doelbeperking, gegevensminimalisatie, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid, verantwoording en rechtmatigheid.

Wat zijn de rechten van betrokkenen onder GDPR?

Burgers hebben onder GDPR het recht om hun persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren, over te dragen, te beperken en te verwijderen. Ze hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en om te weten welke persoonlijke gegevens door een bedrijf worden verzameld en waarom.

Wat zijn de vereisten van GDPR voor websites?

Websites moeten onder andere toestemming vragen van gebruikers voordat persoonlijke gegevens worden verzameld, de reden van het verzamelen van persoonlijke gegevens uitleggen en gebruikers informeren over hun rechten onder GDPR. Bovendien moeten websites passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Samen je project bespreken? Steeds Vrijblijvend.
 

Gerelateerde artikelen